Ưu đãi đặc biệt Sự kiện 1
Bắc Nam, December Restaurant & Winehouse